50th Birthday

 50th Birthday celebration at the Gramercy Park Hotel.